birki_birkebeiner_znamky birki20_birkebeiner_znamka detail birki20_birkebeiner_znamka birki20_birkebeiner_znamka_02